Friday, November 29, 2013

Maka Imam Syafie juga tidak terlepas daripada tohmahan sebagai wahabi..


Nik Ahmad Farhan kata Wahabi ialah isbat dan nafi sifat Allah.

Maka Imam Syafie juga tidak terlepas daripada tohmahan sebagai wahabi kerana berpegang kepada manhaj yang sama.

Al-Hafiz Ibn Hajar Al-‘Asqalani Asy-Syafi’e rahimahullah (852H) di dalam kitabnya Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari, 13/407 telah menukilkan perkataan Ibn Abi Hatim sebagaimana yang diriwayatkan daripada Yunus Ibn ‘Abd al-A’la:

سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه.

“Aku dengar Asy-Syafi’e berkata: “Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang tidak boleh sesiapa pun menolaknya dan sesiapa yang menyalahinya setelah nyata hujah ke atasnya, maka sesungguhnya dia telah kufur. Adapun sebelum tertegaknya hujah, maka sesungguhnya dia dimaafkan di atas kejahilan itu kerana ilmu yang demikian tidak boleh dicapai melalui akal, mimpi atau fikiran. Maka kita menetapkan (isbat) sifat-sifat ini dan kita juga menafikan tasybih (penyerupaan makhluk) dari-Nya sebagaimana Dia menafikannya dari diri-Nya.”


~ Mohd Hairi Nonchi

Ternyata, banyak umat Islam yang belum tahu soal Salafi dan Wahabi !!Ternyata, banyak umat Islam yang belum tahu soal Salafi dan Wahabi !!

JAKARTA – Ketika voa-islam memberitakan terkait Salafi-Wahabi, ternyata masih banyak masyarakat muslim awam yang tidak tahu apa itu Salafi dan apa Wahabi. Dari beberapa SMS dan jaringan Facebook (FB) yang diterima voa-islam, mereka ingin tahu lebih jauh ihwal Salafi – Wahabi.

Agar tidak tersesat dan termakan dengan infomasi yang sepotong-sepotong, setidaknya mengetahui peta masalahnya, maka perlu dijelaskan apa itu Salafi dan Wahabi. Insya Allah, kami akan menjabarkannya dalam beberapa tulisan.

Seperti diketahui, fenomena kehadiran dakwah Salafiyah di Indonesia sejak dekade 80-an hingga kini cukup mendapat perhatian khalayak pergerakan dakwah. Sebelumnya, istilah “salafi” dan “salafiyah” sering digunakan oleh pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama (NU) yang sering disinonimkan dengan istilah “tradisional”.

Hakikatnya, tak ada persoalan dengan istilah “salafi”. Sebab, secara harfiah berarti mengikuti kaum salaf, yakni Rasulullah Saw dan para sahabat. Setiap Muslim tentu bertekad untuk meneladani Rasulullah Saw dan, para sahabat dan tabi’in nya. Generasi beliau (Nabi Saw), sahabat dan tabi’in adalah generasi terbaik umat ini. Generasi iniah yang disebut Salaf ash-Shalih.

Di masa tabi’in dan sesudahnya, guna menghadapi pemikiran dan keyakinan bid’ah, seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji’ah, Mu’tazilah dan lainnya, munculnya istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Istilah ini menegaskan keharusan umat Islam untuk berpegang pada Al Qur’an dan Sunnah, dan agar umat Islam bersatu di dalamnya.

Dalam konteks kekinian, kehadiran gerakan Salafi kontemporer mempunyai sejumlah nilai positif dalam bentuk upaya menghidupkan sunnah, memerangi syirik dan bid’ah, menekankan rujukan kepada para ulama yang keilmuannya diakui oleh kaum Muslimin dan lainnya.

Secara sederhana, salafi berarti orang-orang di zaman sekarang yang mengikuti generasi Salaf. Jadi, Salaf yang dimaksud adalah tiga generasi islam permulaan (generasi Rasulullah saw dan para sahabat ra, generasi Tabi’in dan gerenasi Tabi’ut Tabi’in) itulah yang kerap disebut As-Salafus Shalih, yaitu para pendahulu umat Islam yang shalih. Istilah Salafi merujuk pada pengertian, seseorang yang mengikuti ajaran Salafus Shalih ra. Adapun bentuk jamak (plural) dari Salafi ialah Salafiyun atau Salafiyin.

Menurut Am Waskito, “Kalau mau jujur, sebenarnya mayoritas umat saat ini, mereka berpaham Salafi. Artinya, mereka yang mengikuti jejak Salafus Shalih, yaitu Rasulullah, para sahabat, para tabi’in dan tabi’ut tabi’in. Mereka mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh generasi terbaik dalam sejarah Islam itu.”

Namun, sayang, ada sebagian orang yang ingin memonopoli dengan mengklaim dirinya sebagai pewaris tunggal kebesaran Salafus Shalih. Dengan kata lain, tidak ada yang berhak mengklaim nama Salaf (salafi), selain diri mereka sendiri. Ada sebagian orang yang mengklaim dan membangga-bangga dirinya Salafi, tetapi hari-harinya disibukkan untuk menjelek-jelekkan kelompok lain. Akibatnya, diantara mereka sendiri terlibat perselisihan tajam,ada yang berpisah jalan, terbelah,hingga menebar kebencian.

“Sebagian kalangan yang mengaku diri sebagai Salafi sejati, tapi memaksa orang lain mengikuti pendapat mereka dalam masalah-masalah yang sebetulnya bersifat ijtihadiyah atau khilafiyah (dalam hal fiqih). Kemudian yang berbeda pendapat dengannya, akan diperlakukan secara tidak adil, bahkan dianggap musuh yang harus diwaspadai. Sebagai contoh, persoalan isbal (celana di atas mata kaki) yang sebetulnya persoalan khilafiyah diperdebatkan seolah permasalahan besar, ” ungkap Ustadz Abduh Zulfidah Akaha, penulis buku “Belajar dari Akhlak Ustadz Salafi”.

AM Waskito dan Abu Abdirrahman Al Thalibi (dalam buku yang ditulisnya) menyebut salafi yang hobi menghujat kelompok Islam lain dengan sebutan Salafi Ekstrem. Adapun Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi menyebutnya dengan Salafi Murji’ah.

Istilah Salafi yang Diperselisihkan

Menurut Abu Abdirrahman Al Thalibi (penulis buku Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak), secara bahasa, kalimat “Ana Salafi! Adalah kalimat yang rancu. Jika diterjemahkan ia memiliki arti,“Aku ini Salafi! Salaf artinya dahulu, telah lalu, atau orang jaman dulu. Salafi berarti orang jaman dulu. Tidak mungkin orang yang hidup di jaman sekarang mengatakan, “Aku ini orang jaman dahulu.

Kalimat Ana Salafi! Jika dikaitkan dengan As-Salafus Shalih, mengandung makna kesombongan. Disana seseorang atau sebagian oranf merasa diri telah menjadi pengikut terbaik Salafus Shalih. Harus disadari bahwa Salafus Shalih adalah nenek moyang seluruh umat Islam, bukan hanya milik golongan tertentu.

“Saya tidak risau jika tidak disebut sebagai Salafi atau Salafiyun. Menurut saya, sebutan itu tidak penting, tetapi lebih utama adalah pengamalan. Bahkan orang-orang di sekitar, menganggap saya sebagai Salafi, tanpa saya memaksakan sebutan itu kepada mereka,” tulis Thalibi.

Suatu hari Al Thalibi membaca pembahasan tentang istilah Salafi. Syaikh Al Albani mengemukakan sebuah hadits shahih, bahwa Nabi saw berkata kepada Fatimah ra, “Sebaik-baik Salaf bagimu (wahai Fatimah) adalah aku (Nabi sendiri). (HR Muslim).

Setelah membaca dalil ini, Al Thalibi merasa yakin Syaikh Albani telah menemukan dalil qath’i (jelas dan tegas) yang telah membuktikan bahwa penggunaan istilah Salafi itu sesuai syariat Islam. Hingga ketika menulis buku DSDB, ia masih menerima sebutan Salafi.

Dalam sebuah catatan kaki, Al Thalibi mengatakan, namun demikian, baik Fathimah maupun para sahabat, tidak ada satupun yang mengatakan kepada keluarganya atau orang-orang yang akan mereka tinggalkan, bahwa mereka adalah salaf bagi yang akan ditinggalkan. Bahkan, tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan bahwa para sahabat menyebut diri mereka sebagai salaf ataupun Salafi.

Sekalipun penamaan “salafi” ini benar menurut kaidah bahasa, tapi mengklaim bahwa ini adalah sunnah, adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Sebab secara tidak langsung hal ini sama saja dengan mendeskreditkan para sahabat yang tidak menyebut diri mereka sebagai salaf ataupun salafi. Padahal mereka adalah orang-orang terbaik umat ini.

Setelah menulis buku DSDB 2: Menjawab Tuduhan (MT), Al Thalibi sudah tidak lagi memakai istilah Salafi, tapi memilih istilah Ahlus Sunnah Wal Jamaah (atau Ahlu Sunnah). Sepengetahuannya, istilah terakhir ini lebih memiliki dasar Syar’i daripada istilah Salafi. Namun, untuk istilah Salafiyah dengan pengertian ajaran Salafus Shalih, bukan sebutan bagi seseorang atau sekelompok orang dijaman sekarang, ia masih menerimanya.

Salafi Hakiki adalah yang seperti dgambarkan oleh Rasulullah saw: “…bersikap tegas kepada orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka (sesama mukmin)…” (QS AL-Fath: 29).

Bila mengurai beberapa ayat Al-Qur’an tentang sifat-sifat para sahabat ra, maka dalam diri para Salafus Shalih memiliki sifat-sifat mulia berikut ini:

1)Berakidah lurus, beribadah kepada Allah, dengan tidak menjadikan bagi-Nya sekutu dalam bentuk apapun.


2)Mengimami Rasulullah Saw, membenarkan ajarannya, memuliakan Syari’atnya, membela kemuliannya, serta berjalan di atas cahaya petunjuknya.

 
3)Sebagai konsekuensi tauhid ialah munculnya Al Wala’ Wal Bara’, yaitu menetapkan Wala’ (Kesetiaan) kepada orang-orang yang beriman, dan menetapkan Bara’ (anti kesetiaan) kepada orang-orang kafir.


4)Mengerjakan shalat (berjamaah bagi laki-laki dewasa), menunaikan zakat, menginfakkan sebagian rezeki disaat lapang maupun sempit.


5)Sikap itsar, yang mendahulukan saudara mukmin, meskipun diri sendiri kukurangan dan membutuhkan.


6)Hidupnya bermanfaat bagi orang lain, ibarat pohon korma yang sellau mengeluarkan buah di setiap musim.


7)Senantiasa menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan buruk (menunaikan amar makruf nahi munkar).


8)Berakhlak mulia, menjauhi kesia-siaan, memelihara kehormatan diri, menunai amanah dan jani-janji. 

 Menahan amarah, memaafkan manusia, serta tidak melayanu perkataan orang-orang jahil.

9)Senantiasa berdzikir mengingat Allah di pagi dan petang, tidak lalain dari dzikir karena kesibukan perdagangan, jual beli, pekerjaan dll.


10)Menunaikan hak-hak persaudaraan (ukhuwah), tidak menghina, tidak mencela, tidak memanggil dengan gelaran buruk, menghindari prasangka buruk, tajassus (mencari-cari kesalahan), dan ghibah (bergunjing).


11)Hatinya lembut untuk senantiasa bertaubat, memohon ampun atas dosa-dosa, dan lekas berhenti dari perbuatan keji.


12)Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, serta tidak melemah atau lesu menghadapi segala resiko jihad di jalan Allah.
 • Berakidah lurus, beribadah kepada Allah, dengan tidak menjadikan bagi-Nya sekutu dalam bentuk apapun.
 • Mengimami Rasulullah Saw, membenarkan ajarannya, memuliakan Syari’atnya, membela kemuliannya, serta berjalan di atas cahaya petunjuknya.
 • Sebagai konsekuensi tauhid ialah munculnya Al Wala’ Wal Bara’, yaitu menetapkan Wala’ (Kesetiaan) kepada orang-orang yang beriman, dan menetapkan Bara’ (anti kesetiaan) kepada orang-orang kafir.
 • Mengerjakan shalat (berjamaah bagi laki-laki dewasa), menunaikan zakat, menginfakkan sebagian rezeki disaat lapang maupun sempit.
 • Sikap itsar, yang mendahulukan saudara mukmin, meskipun diri sendiri kukurangan dan membutuhkan.
 • Hidupnya bermanfaat bagi orang lain, ibarat pohon korma yang sellau mengeluarkan buah di setiap musim.
 • Senantiasa menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan buruk (menunaikan amar makruf nahi munkar).
 • Berakhlak mulia, menjauhi kesia-siaan, memelihara kehormatan diri, menunai amanah dan jani-janji. Menahan amarah, memaafkan manusia, serta tidak melayanu perkataan orang-orang jahil.
 • Senantiasa berdzikir mengingat Allah di pagi dan petang, tidak lalain dari dzikir karena kesibukan perdagangan, jual beli, pekerjaan dll.
 • Menunaikan hak-hak persausaraan (ukhuwah), tidak menghina, tidak mencela, tidak memanggil dengan gelaran buruk, menghindari prasangka buruk, tajassus (mencari-cari kesalahan), dan ghibah (bergunjing).
 • Hatinya lembut untuk senantiasa bertaubat, memohon ampun atas dosa-dosa, dan lekas berhenti dari perbuatan keji.
 • Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, serta tidak melemah atau lesu menghadapi segala resiko jihad di jalan Allah.
 • - See more at: http://www.arrahmah.com/read/2011/12/10/16742-ternyata-banyak-umat-islam-yang-belum-tahu-soal-salafi-dan-wahabi.html#sthash.1xydWp8c.VLp5ZC47.dpuf


  ------------------------------------------------------------------

  Ada pehak2 yg menyesatkan wahabi :

  ~http://wahhabi-sesat.blogspot.com/
  ~http://bahrusshofa.blogspot.com/2009/11/berpegang-kepada-ahli-sunnah-elak.html
  ~http://lenggangkangkung-my.blogspot.com/2013/11/ciri-ciri-fahaman-wahabi.html
  ~http://aswj-wahhabi.blogspot.com/
  ~http://al-ghari.blogspot.com/2009/11/siapa-sebenarnya-wahhabiy_12.html

  -------------------------

   http://soaljawab.wordpress.com/2008/01/24/ahbash-menyebar-akidah-songsang-jahmiah/

  Pengaruh Syi'ah Dalam Tasawwuf Dan Tariqat
  Thursday, November 28, 2013

  Seluruh Melayu Islam di Malaysia nak berpihak di sebelah mana dlm kes ini?

  Seluruh Melayu Islam di Malaysia nak berpihak di sebelah mana dlm kes ini? 


  DAP Johor arah Sultan kaji balik dan tanya cina Johor dulu! www.facebook.com/BoikotBaranganCinaDAP <-click p="">
   PART A Cina Johor langgar titah Sultan:

   1.DAP Johor Dr Boo Cheng Hau hasil pilihan Melayu Skudai telah memberi arahan kepada Sultan Johor bahawa Sultan Johor perlu mengambil kira pandangan rakyat cina Johor di sektor swasta terlebih dahulu kerana katanya ia akan memberi kesan kepada orang cina dalam pelbagai aspek.  

  2.Menurutnya Dr Boo Cheng Hau hasil pilihan Melayu Skudai ini berkata penukaran cuti hujung minggu kepada Jumaat dan Sabtu dilihat akan memberi kesan kepada aspek ekonomi rakyat cina Johor. 

  3.“Pendirian DAP Johor adalah kami orang cina akan tunggu dan lihat kesan ke atas pertukaran hari cuti minggu atas ekonomi Johor kerana kita mahu Johor mengikut sistem dan cara cara Lim Guan Eng memerintah Pulau Pinang dan cara Lee Kuan Yew mengendalikan Singapura.
   Pandangan rakyat cina Johor disektor swasta perlu diambil kira kami juga sudah membayar cukai. Jadi seharusnya pemerintah perlu mengikut suara kami yang tidak pernah lupa dalam pembayaran cukai" -kata Dr Boo Cheng Hau hasil pilihan Melayu Skudai.

   4.Disekitar laman sosial, beberapa pemerhatian terhadap pengguna cina menyatakan mereka tidak bersetuju terhadap titah Sultan Johor kerana mereka sudah membayar cukai tetapi Sultan Johor tidak mendengar kata kata orang cina. 

  PART B - Cina Selangor langgar titah Sultan:

   1.Sultan Selangor, Sharafuddin Idris Shah, menitahkan kepada seluruh rakyat Selangor baik Islam dan juga bukan Islam bahawa perkataan 'Allah' adalah eksklusif kepada orang Islam dan bukan Islam harus mengelak daripada menggunakannya. Sultan Selangor berkata ini untuk mengelakkan kekeliruan di kalangan Islam dan bukan Islam. Oleh itu, beliau menyeru rakyat Selangor untuk menghormati dan mematuhi keputusan Majlis Fatwa Selangor mengenai perkara itu.

   2.Sejurus selepas Fatwa Selangor dan Titah Sultan dikeluarkan, Ketua Pemuda MCA Wee Ka Siong dengan tiba-tiba membantah titah Sultan Selangor dan menyatakan pendiriannya adalah sama seperti DAP iaitu seperti mana DAP mahu kalimah 'Allah' digunakan, seperti itu juga MCA mahu kalimah 'Allah' diguna oleh mereka dalam bible bahasa Melayu untuk digantikan dengan God. Mereka tidak God digantikan dengan Tuhan, tetapi God perlu digantikan dengan Allah. MCA seperti memberi bayangan bahawa tidak mengapa jika parti cina iaitu MCA dan DAP adalah berlainan, tetapi dalam isu ini kami boleh besama sama bersatu dalam menentang Sultan Selangor. 

   3.Ketua Pemuda MCA Wee Ka Siong berkata: "Saya rasa ianya adalah okay. Sultan Selangor seharusnya perlu membenarkan orang-orang bukan Islam di Selangor untuk menggunakan perkataan itu. Mengapa tidak? Kerana kami telah memberi penjelasan sebanyak dua muka surat. Asalkan sudah ada penjelasan jadi terima sahaja lah" katanya Ketua Pemuda MCA yang menyokong perjuangan DAP dalam isu kalimah Allah. 

  4.Naib Presiden MCA pula Gan Peng Sieu menyifatkan keputusan mahkamah itu sebagai "jahil tentang kepentingan negara "

   5.Ahli jawatankuasa MCA Loh Seng Kok pula berkata: "Allah tidak "dimonopoli" oleh mana-mana kaum atau agama, kerana orang Kristian di Timur Tengah dan negara-negara Arab juga menggunakannya" 

  6.Barisan peguam DAP pula menambah: "Apabila anda bercakap tentang penggunaan perkataan ' Allah ', ia adalah satu bentuk ungkapan. Jadi ia adalah satu sebab bahawa titah Sultan bukan diikat oleh perlembagaan atau undang undang tetapi sebenarnya kuasa perlembagaan dan undang undang adalah suatu kuasa yang dimiliki oleh Parlimen sahaja, jadi tidak ada masalah untuk melanggar titah Sultan

  7.Disekitar laman sosial, beberapa pemerhatian terhadap pengguna cina menyatakan tidak ada masalah untuk menggunakan perkataan Allah didalam bible Melayu, asalkan cukai sudah dibayar jadi ia tidak melanggar peraturan. Kerana ini adalah hak sesorang apabila sudah membayarnya.

   Sumber Cina Johor: http://www.sinarharian.com.my/politik/pas-sokong-dap-minta-kaji-kesan-1.223809 Sumber Cina Selangor langgar titah: http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2013/11/15/allah-issue-wee-disagrees-with-sultan/ 
  Sumber Peguam DAP sokong langgar titah: http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/selangor-sultans-allah-decree-not-legally-binding-lawyers-say

  KENAPA ORANG CINA LARI?

   

   

  Orang Cina Lari Bertempiaran Ke Malaysia

  Chinese-Invasion-of-Australia

  Bekas PM Australia Bosan dengan orang Cina Australia…!!!

  1. Orang Cina yang harus sesuaikan diri di negara ini, bukan kami sebagai Australian. Terima atau keluar sahaja dari sini. Saya selaku bekas Perdana Menteri bosan dengan negara yang bimbang tentang sama ada kita menyinggung orang Cina yang tinggal dinegara ini. Sejak serangan pengganas di Bali, kami telah mengalami peningkatan dalam patriotik oleh majoriti Australia. Oleh itu, budaya orang kami telah dibangunkan sejak dua abad perjuangan, melalui pelbagai ujian dan kemenangan diperjuangkan oleh orang asal Australian yang berjuang mendapatkan kebebasan.
  2. Bahasa:
  Kami orang Australian bertutur didalam Bahasa Inggeris, bukan bahasa Mandarin, Hokkien atau bahasa Cina yang lain. Oleh itu, jika anda orang Cina ingin menjadi sebahagian daripada masyarakat kita atau menyesuaikan keadaan disini, sila belajar bahasa kami iaitu Bahasa Inggeris. Bukan kami yang perlu belajar bahasa Cina. Sikap kamu orang Cina yang berkelompok dan hanya menggunakan bahasa Cina sesama kamu membuatkan kami orang asal Australia tidak faham dan ini seperti menghina kami.

  3. Agama:
  Kebanyakan Australian percaya kepada God (Kristian). Kenyataan ini bukanlah kerana semata mata hendak menyebarkan dakwah agama Kristian atau kerana politik. Tetapi hakikatnya negara ini diasaskan oleh orang-orang Kristian, prinsip-prinsip Kristian, dan ini telah dijelas didalam perlembagaan negara Australia. Ia sudah pasti sesuai dan menjadi keperluan untuk dipaparkan di dinding setiap semua sekolah di Australia. Mengapa sudah ada suara suara dari orang Cina untuk menuntut hak yang sama supaya dipaparkan juga agama budha?

  4. Pendidikan:
  Orang Cina yang menetap disini sepatutnya tidak boleh menuntut hak yang sama atau dengan sengaja mempersoalkan mengapa perlu berbahasa inggeris dan menghormati agama Kristian disini. Jika perkataan God (Kristian) itu menyinggung anda, maka saya selaku bekas Perdana Menteri mencadangkan anda orang cina perlu mencari negara lain untuk menetap. Ini kerana perkataan God (Kristian) adalah salah satu bahagian didalam adat yang dipraktikkan di Australia ini.
  5. Kami akan menerima kepercayaan anda, dan tidak akan mempersoalkan mengapa. Apa yang kami minta ialah anda menerima kami sebagai penduduk asal Australia, dan hiduplah dalam suasana harmoni dengan kenikmatan yang telah kami kongsikan.
  6. Ini adalah NEGARA KAMI, TANAH KAMI iaitu Australia. Kami Australian yang memboleh serta membenarkan anda orang Cina peluang untuk menikmati kehidupan di Australia ini. Tetapi apabila anda orang Cina telah selesa di negara kami, mengapa anda tiba-tiba mengadu dan merengek? Jika kamu orang Cina merasakan ini semua tidak adil tentang Bendera negara kami, Perlembagaan kami, cara kami membelanjakan wang yang fokus kepada penduduk asal, mengenai agama Kristian kami, cara hidup kami, kerajaan kami, saya rasa selaku bekas Perdana Menteri Australia memberi pintu terbuka kepada mana-mana orang Cina untuk keluar dari negara ini dan pilih negara yang lebih bebas yang dapat menerima semua permintaan kamu ini.

  John Horward.
  Ex-Prime Minister, Australia. 
  ~http://mymassa.blogspot.sg/2013/10/kenapa-orang-cina-lari-ketakutan.html?m=1

  Credit to http://headbomb.blogspot.com/2013/10/bekas-perdana-menteri-australia-bosan.html and also https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695372127158997&set=a.221417201221161.68187.117910068238542&type=1&theater etc.

  Sunday, November 24, 2013

  Tujuh Amalan Sunah Untuk Menghampirkan Diri Kepada Allah .


  Amalankanlah Tujuh Amalan Sunah Untuk Menghampirkan Diri Kepada Allah .

  Bismilahirrahmanirrahim

  Rasulullah SAW. diutuskan oleh Allah SWT untuk membawa rahmat sekelian alam. Baginda diutuskan sebagai pembawa risalah Allah SWT dan mengajak mausia kepada keimanan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Baginda menunjukkan suri tauladan yang baik dan membawa manusia kepada jalan yang hak dan membetulkan perjalanna hidup manusia kepada keredhaan Allah SWT

  Terdapat tujuh amalan Nabi SAW. yang tidak pernah ditinggalkan baginda sebagai sunnah dan amalan seharian. iaitu :

  Pertama : Melaksanakan solat berjemaah di masjid.

  Abdullah bin Umar r.a menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud, "Solat dengan berjemaah adalah dua puluh tujuh kali baik mutunya daripada solat bersendirian."

  Sabda Nabi SAW. yang bermaksud, "Barangsiapa yang pergi ke masjid untuk berjemaah, maka satu langkah menghapuskan kesalahan (dosa) dan yang satu langkah lainnya dituliskan kebaikan. Hal itu berlangsung pada saat berangkat maupun pulang." (Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban)

  Kedua : Mengerjakan solat tahajjud.

  Bilal r.a. bahawa Rasulullah SAW. bersabda yang bermaksud, “Hendaklah kamu qiamul lail (solat malam), kerana sesungguhnya solat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, dan mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, dan menutupi dosa atau kejahatan-kejahatan dan mengusir penyakit dari badan.”
  ( Hadis Riwayat Ahmad, Tirmizi, Hakim dan Baihaqi.)

  Sungguh Nabi SAW solat malam hingga kedua tapak kakinya merekah. Dalam satu riwayat Aishah berkata kepada Nabi s.a.w.: “Mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.” Baginda bersabda: “Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang sangat bersyukur?”
  (Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahih al-Bukhari)

  Ketiga : Membaca al-Quran.

  Pembaca al-Quran akan mendapat kemuliaan dihari akhirat nanti.

  Daripada Abu Umamah r.a berkata : Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda: “Bacalah al-Quran sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya”. (Hadis Riwayat Muslim)

  Kedua : Al-Quran sebagai pembela (mempertahankan) orang yang membacanya dihari akhirat.

  Daripada Nawwas Bin Sam’an r.a. telah berkata : Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda : “Di hari akhirat kelak akan didatangkan al-Quran dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya, didahului dengan Surah Al Baqarah dan Surah Ali-Imraan, kedua-dua surah ini menghujah ( mempertahankan ) orang yang membaca dan mengamalkannya”. (Hadis Riwayat Muslim)

  Keempat: Solat Duha.

  Dari Abu Dzar r.a., beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud : "Setiap persendian (ruas) tulang salah seorang di antara kamu ada sedekahnya.Setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, perintah yang baik itu sedekah, mencegah kemungkaran itu juga sedekah. Dan kesemuanya itu cukup dengan melakukan dua rakaat solat dhuha."
  (Hadis Riwayat Muslim)

  Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata : "Kekasihku (Rasulullah SAW) telah memberi wasiat kepadaku untuk mengerjakan saum (puasa) tiga hari setiap bulan, solat duha dua rakaat dan solat witir sebelum saya tidur".
  (Hadis Riwayat Lima Imam Hadis).

  Sabda Nabi SAW yang bermaksud,"Barangsiap yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk menunaikan solat fardu, pahalanya seperti pahala haji. Barangsiapa yang keluar untuk solat Duha dan tidak keluar melainkan hanya untuk itu, pahalanya seperti pahala umrah."
  (Hadis Riwayat Abu Daud).

  Kelima : Memberi sedekah.

  Sabda Rasulullah SAW. yang bermaksud :
  “Sungguh sedekah itu akan memadamkan kemarahan Tuhan dan menghindarkan dari kematian yang buruk (su’ul khatimah).”
  (Hadis Riwayat al-Turmuzi)

  Firman Allah SWT yang bermaksud :
  “Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu sebelum seorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya, (kalau tidak) maka ia (pada saat itu) akan merayu dengan katanya : “Wahai Tuhanku!Alangkah baiknya kalau Engkau lambatkan kedatangan ajal matiku- ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang soleh.”
  (Surah al-Munafiqqun ayat 10)

  Orang Mukmin Mendapat Perlindungan Dengan Bersedekah Pada Hari Kiamat :Dalam sebuah hadis diceritakan bahawa ada tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah SWT pada hari di mana tiada perlingungan sama sekali selain perlindungan Allah SWT.

  Sabda Rasulullah SAW. yang bermaksud :
  “…..Seorang lelaki yang bersedekah secara diam-diam sehinggalah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya.”
  (Hadis Riwayar Bukhari dan Muslim)

  Keenam : Beristighfar dan berzikir.

  Sabda Nabi SAW yang bermaksud :
  "Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah serta bertaubat kepada-Nya sebanyak tujuh puluh kali dalam sehari semalam."(Hadis Riwayat Bukhari)

  Memperbanyakkan istighfar serta taubat juga menjadi sebab bagi terhurainya segala masaalah serta terbuka luas segala pintu rezeki.

  Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :"Barangsiapa melazimi meminta ampun kepada Allah, nescaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan dan menjadikan baginya jalan lapang dari setiap kesusahan serta Allah memberi rezeki kepadanya dari punca yang tidak disangka-sangka." (Hadis Riwayat Bukhari)

  Berzikir dapat melepaskan diri dari bahaya. Firman Allah swt maksudnya : “Maka Yunus ditelan oleh ikan yang besar.Maka kalau sekiranya,dia tidak termasuk orang-orang banyak mengingat Allah,nescaya ia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu hingga hari berbangkit”.
  (Surah As Shafaat ayat 142)

  Berzikir memperoleh pahala yang tinggi. Rasulullah bersabda maksudnya : “Dua kalimah yang tercinta kepada Tuhan Yang pemurah,ringan diucapkan pada lidah,berat dalam timbangan iaitu: Subhanallahi Wabihamdihi, Subhanallahil Aziim.” (Hadis Bukhari dan Muslim)

  Firman Allah : “Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut,dan dengan tidak mengeraskan suara,di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.(Surah Al ‘Araf ayat 205)

  Ketujuh : Sentiasa berwuduk.

  Dari Umar bin Khattab r.a, dari Nabi SAW, bahawasanya baginda bersabda yang bermaksud :
  "Tidaklah salah seorang di antara kamu berwuduk, maka ia sempurnakan wuduknya kemudian berkata, 'Aku bersaksi bahawa tidak ada tuhan kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya,' kecuali dibukakan baginya delapan pintu Syurga, ia boleh masuk dari mana sahaja yang dikehendakinya." (Hadis Riwayat Muslim )

  Dari Abu Hurairah r.a. yang berkata, bahawa ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bersinar putih wajah dan anggota wudhu'nya dari bekas-bekas wuduk. Barangsiapa di antara kamu ingin memanjanglan sinarnya, maka lakukanlah." (Hadis Riwayat Muttafaq Alaih)

  Amalkan tujuh perkara amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh kekasih kita Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. sebagai amalan harian tanda cinta dan kasih kita kepada baginda. Amalan ini akan menghampirkan diri kita dengan Allah SWT dan akan dapat membantu kita di hari akhirat nanti ketika itu tidak akan ada pembantu melainkan amalan soleh yang kita laksanakan ketika di dunia.
   

  Wednesday, November 13, 2013

  BERSIH - AGENDA YAHUDI HANCURKAN NEGARA ISLAM

   
   
   
   BERSIH - AGENDA YAHUDI HANCURKAN NEGARA ISLAM

  Nama asal Bersih adalah Joint Action Committee for Electoral Reform yang ditubuhkan pada July 2005 oleh 3 NGO iaitu :

  a) SUARAM - dana daripada NED sebanyak USD 85,000
  b) Women's Development Collective - dana drpd Open Society
  c) Writers Alliance for Media Independence (WAMI) - ditaja NED

  Selepas 2-3 tahun, barulah Bersih menyerap masuk NGO yang lain. Kini Bersih merupakan sebuah gabungan 81 buah NGO di mana 60 daripadanya adalah haram dan tidak didaftarkan.

  Ambiga Sreevenasan telah mengaku dalam The Malaysian Insider pada 27 Jun 2011 bahawa BERSIH ~2.0 ditaja oleh dua badan dana yang berpengkalan di Amerika iaitu National Democratic Institute (NDI), salah satu cabang daripada NED dan Open Society Institute (OSI.

  NED milik Carl Gershman, NDI milik Madeline Albright, manakala OSI pula milik George Soros. Ketiga-tiga orang berbangsa Yahudi ini mempunyai hubungan yang rapat dengan Anwar Ibrahim. Hubungan yang terjalin semasa Anwar menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri.

  Ini bukan sekadar tuduhan atau fitnah yang dilemparkan untuk mengaibkan Anwar Ibrahim.

  Laporan Maxim News melaporkan bahawa Anwar Ibrahim adalah Ahli Majlis Eksekutif International Crisis Group (ICG). Anwar difahamkan telah dilantik pada sekitar June 2006 iaitu 2 tahun selepas Anwar dibebaskan daripada penjara

  Sesuatu yang harus diberikan perhatian di sini ialah semua ahli ICG termasuk George Soros dan pengasas ICG Mark Malloch Brown adalah berbangsa Yahudi, kecuali Anwar Ibrahim.

  Antara mereka ialah Bekas Setiausaha Dalam Negeri Amerika Syarikat, Morton bramowitz, Kenneth Adelman Pengerusi Kawalan Senjata Api Amerika, dan Zbignew Brzezinsk Bekas Penasihat Pertahanan Negara President Amerika Syarikat.

  Penglibatan Anwar dalam organisasi seperti ICG dan NED tidak harus diambil ringan. Analisa penglibatannya adalah penting untuk mengaitkan tujuan dan motif sebenar penubuhan BERSIH.

  Ada muslihat di sebalik setiap demonstrasi BERSIH. Lihat di bawah :

  BERSIH 1 : JUMPA AGONG.

  Serahkan memorandom yang mengemukakan 4 permintaan iaitu (dalam B.Inggeris) :

  Clean up of the electoral roll
  Use of indelible ink
  Abolition of postal voting for military and police personnel
  Free and fair access to mass media for all parties

  BERSIH 2 : the Walk for Democracy (demonstrasi jalan raya dalam erti kata lain)

  Serahkan memorandom yang mengemukakan 8 permintaan (dalam B.Inggeris)

  Clean up of the electoral roll
  Reform of postal ballot
  Use of indelible ink
  Minimum 21 days of campaign period
  Free and fair access to mass media for all parties
  Strengthening of public institutions
  No corruption
  No dirty politics

  BERSIH 3 : Duduk Bantah (Percubaan untuk lakukan Arab Spring)

  Kali ini, demonstrasi tetap dilakukan walaupun 7 daripada 8 permohonan yang dikemukakan oleh BERSIH telah dipersetujui untuk diimplementasi oleh Parliament Select Committee(PSC). 1 permintaan yang tidak dapat ditunaikan ialah tempoh kempen di Sabah dan Sarawak untuk 21 hari tetapi permintaan tersebut juga masih dibincangkan.

  Namun, demonstrasi tersebut dijalankan atas alasan BERSIH khuatir dan tidak mempercayai perlaksanaan permintaan mereka. Adakah ini satu alasan yang berbaloi?

  HAKIKATNYA BERSIH 3 TERPAKSA DIJALANKAN WALAU DENGAN APA JUA CARA KERANA IA MERUPAKAN AGENDA TERAKHIR PERANCANGAN UNTUK MENGGULINGKAN KERAJAAN.

  Rancangan tersebut dirancangkan oleh Maureen Aung (seorang ahli OSF). Rancangan tersebut merangkumi

  Tujuan BERSIH 1 memberi memorandom kepada YDP Agong agar apabila penggulingan kerajaan berlaku, rakyat tidak boleh tuduh ianya satu penderhakaan terhadap Raja. Alasan yang bakal digunakan ialah memorandom tersebut diserahkan kepada Agong. Namun Agong tidak mengambil sebarang tindakan.

  Langkah ini sememangnya bijak kerana walaupun mengikut Perlembagaan, Agong yang melantik Pengerusi serta Pegawai-pegawai SPR, namun dalam secara realiti YDPA sekadar MENGIKTIRAF perlantikan atas nasihat Perdana Menteri

  Asas inilah yang mendorong BERSIH (atas nasihat Maureen) untuk menggunakan WARNA KUNING, iaitu WARNA DIRAJA. Sebagai simbol Kuasa Rakyat telah memenangi Kuasa Raja.

  Ini adalah Modus Operandi, cara dan kaedah yang sememangnya telah digunakan oleh NED dan Open Society di beberapa buah negara yang lain.

  Gelaran Operasi tersebut ialah 'REVOLUSI WARNA'

  Freedom House, National Democrat Institute, International Republican Institute, CIA, MOSSAD, USAID, CIDA, Albert Einstein Institution dan Open Society Institute telah mengaku penglibatan secara langsung melalui dana, pengaruh media asing dan latihan untuk membuat rusuhan di beberapa negara sebelum ini.

  Antaranya negara yang menjadi mangsa campur tangan badan-badan asing ialah:

  Georgia (Rose), Nicaragua, Ukraine (Orange), Kyrgyzstan (Tulip), Pakistan (Black), Occupied Palestine, Lebanon (Cedar), Kuwait (Blue), Myanmar (Safron), Tibet (Crimson) dan Iran (Green)

  Sumber : Yuktes Vijay (Bekas Peguam Anwar ibrahim).

  ASSU
  -JJ-
  ~Perjuangan Sejati

  Tuesday, November 12, 2013

  PAS kena sekeh DAP lagi?
  PAS kena sekeh DAP lagi?

  Karpal cadang parti gugur nama Islam, terima semua kaum

  Mursyidul Am PAS, Datuk Nik Aziz Nik Mat, pernah berkata antara sebab partinya berkawan dengan DAP adalah untuk mentarbiyahkan pemimpin dan ahli parti rasis dan cauvinis itu. PAS berharap pemimpin DAP akan lebih memahami agama Islam dan akhirnya menerima dasar perjuangannya.

  Selepas lebih 30 tahun berkenalan dan mengadakan pakatan politik, nampaknya Nik Aziz gagal. Selepas mengenali Islam dan PAS, pemimpin DAP menjadi lebih keras dan kurang berkompromi.

  Terbaru, Karpal Singh mencadangkan PAS gugurkan nama Islam dan membuka keahliannya kepada semua kaum. Jika tidak, PAS elok batalkan pendaftarannya atau dibubarkan saja. Beliau menganggap PAS parti yang bahaya, justeru perlu bersikap praktikal jika mahu melihat negara ini bersatu padu.

  Nik Aziz membisu

  Kenyataan ini bagaikan PAS kena sekeh lagi, kata orang Kelantan. Ia dibuat beberapa hari selepas Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri (DUN) Sungai Limau, Kedah yang menyaksikan PAS mengalami kemerosotan undi majoriti yang serius.

  Nik Aziz yang menyambut hari jadi Karpal pada Jun lalu, tidak memberi komen terhadap saranan Pengerusi DAP itu walaupun dia terkenal sebagai orang yang lazimnya memberi jawapan sarkastik terhadap kenyataan atau sesiapa yang tidak disukainya.

  Antara pemimpin PAS yang memberi maklum balas ialah Ketua Dewan Ulama, Datuk Harun Taib dan Ketua Penerangan, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man.
  Walaupun Tuan Ibrahim menganggap kenyataan Karpal sebagai tidak patut, tidak bijak, dibuat sesuka hati dan merugikan pakatan pembangkang, hakikatnya pemimpin DAP itu konsisten sejak dulu.

  Karpal pernah berkata: “You cannot have Islamic law or hudud in a secular state. We go by the Constitution. I keep repeating this. What the Constitution provides, PAS must respect.”

  Tambahnya: “PAS should search its conscience before levelling such charges that are devoid of basis or logic. The DAP cannot compromise its stand. The DAP does not believe in running with the hares and hunting with the hounds.”

  Jelas, DAP tidak boleh menerima dasar Islam PAS dan perjuangannya untuk menegakkan undang-undang dan hukum Islam dalam pentadbiran. Buktinya, DAP membantah peraturan melarang penjualan arak di kedai 24 jam, penutupan premis hiburan sepanjang Ramadan serta membuka panggung yang mengasingkan lelaki dan perempuan. Jika dalam perkara kecil seperti ini pun PAS tidak mampu berdepan dengan DAP, apatah lagi dalam perkara besar seperti hukum hudud dan penubuhan negara Islam.

  Apabila Brunei mengumumkan pelaksanaan hukum syariah baru-baru ini, Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaacob merasa teruja lalu disebut lagi mengenai hasrat PAS memperkenalkan hukum hudud di negeri itu. Padahal, ini sudah cerita basi dan tidak boleh menjadi modal politik PAS lagi. PAS sudah sebut hal ini lebih 30 tahun – sekali jadi, sekali tak jadi; sekali boleh, sekali tak boleh.

  Alasan PAS hukum hudud tidak dapat dilaksanakan di Kelantan kononnya kerana amaran Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr Mahathir Mohamad. Tapi Dr Mahathir sudah bersara lebih 11 tahun, adakah PAS masih terkesan dengan amaran itu? PAS takut Allah SWT atau Dr Mahathir?

  Masih jaja isu hudud

  Sebenarnya, PAS tidak ada hujah lagi. Sultan Kelantan sudah memberi perkenan baginda dan tempoh pemerintahan PAS di Kelantan berterusan selama 23 tahun (28 tahun pada 2018).

  Lagipun, PAS berkuasa majoriti dalam DUN dan prasarana juga cukup. Dalam manifesto dan ceramah pilihan raya, pemimpin PAS masih menjaja isu ini.

  Menjelang PRU-13, PAS Kelantan mengumumkan penubuhan jawatankuasa teknikal (entah untuk kali ke berapa) bagi mengkaji pelaksanaan hukum hudud yang dipengerusikan Datuk Nik Amar Nik Abdullah, kini Timbalan Menteri Besar.

  Namun, jawatankuasa ini tidak pernah dilaporkan bermesyuarat. PAS juga menambat hati pengundi Melayu-Islam Kedah dengan menjanjikan pelaksanaan hukum hudud jika menang dalam PRU-13.

  Apabila PAS menang, Menteri Besar (Allahyarham) Tan Sri Azizan Abdul Razak memberi alasan pentadbirannya akan melaksanakan hukum hudud di Kedah selepas Kelantan.

  Sebenarnya bukan pasal Dr Mahathir, perkenan Sultan atau sekatan Perlembagaan. Hakikatnya ialah PAS takutkan DAP. Karpal pernah memberi amaran untuk langkah mayatnya jika PAS mahu melaksanakan hudud.

  Karpal kini berusia 73 tahun. PAS mungkin mahu tunggu Karpal benar-benar mati untuk merealisasi matlamat parti. Tapi percayalah, andainya Karpal meninggal dunia, masih ada ‘karpal’ lain dalam DAP yang akan tetap membantah hasrat PAS. Maknanya, selagi PAS bersama DAP dalam pakatan politik, selama itulah ia terpaksa menggigit jari. 


  hoho
   
   
  Selasa, November 12, 2013