Saturday, April 14, 2012

Polemik Demonstrasi: Racun Yang Disangka UbatPolemik dalam masalah demonstrasi menjadi hangat ketika ini,ada pihak yang mengharamkannya dan ada juga yang mengahalalkannya,masing-masing mereka membawakan dalil masing-masing,tidak kurang juga ada yang bertindak hanya mengikuti hawa nafsu,emosi dan kepentingan politik dan tidak memandangnya dengan neraca wahyu dan pandangan para pendahulu mereka iaitulah Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam dan para ulama` pendahulu mereka.

Firman Allah Ta`ala menjelaskan wajibnya mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemerintah)di kalangan kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

[ An-Nisa`: 59 ]

Sepatutnya dalam masalah ini juga semua kita bersikap sebagaimana firman Allah Ta`ala:

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri(ulama`) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena kurnia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil sahaja (di antaramu).

[ An-Nisa`:83 ]

Maka ayat ini menjelaskan agar kita mengembalikan sesuatu urusan berupa urusan-urusan penting,dan kebaikan umum apa yang berkaitan dengan keamanan,kegembiraan kaum mukminin,atau ketakutan yang padanya terdapat musibah ke atas mereka agar mereka meneliti,tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan khabar tersebut,bahkan mereka sepatutnya mengembalikannya kepada Rasul,kepada ulil amri di kalangan mereka iaitulah ahli ra`y dan ilmu,ahli nasihat dan mempunyai pemikiran serta ketenangan (iaitulah para Ulama`) yang benar-benar mengetahui urusan tersebut,dan mengetahui kebaikan-kebaikan serta apa yang berlawanan dengannya.

[ Rujuk Taysir Al-Karim Ar-Rahman, As-Sa`di,hlm 205 ]

Demonstrasi merupakan wasilah kepada khuruj(memberontak) kepada pemerintah bahkan ianya merupakan bentuk khuruj sendiri dan hal ini disepakati oleh para Ulama` Salaf pada zaman ini sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh Ibn Baz,Ibnu Uthaimin, Al-Albani,Muqbil dan lain-lain dari kalangan para ulama`salaf di zaman ini.


Dalil-Dalil Pengharaman Demonstrasi Dan Ianya Termasuk wasilah kepada Khuruj(memberontak):

Dalil-dalil daripada Al-Quran :

Segala ayat yang memerintahkan agar mentaati pemerintah maka ianya termasuk di bawah keumumuman wajib mentaati pemerintah dan mafhum mukhalafah( maksud sebaliknya) iaitulah haramnya keluar memberontak dengan apa cara sekalipun kecuali jelas pada pemerintah tersebut kufur bawwah(jelas yang mempunyai bukti akan kekufurannaya) .Misalnya Firman Allah Ta`ala:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemerintah)di kalangan kamu.

[ An-Nisa`:59 ]

Dalil umum agar mentaati sunnah atau hadith-hadith Nabi sallallahu`alaihiwasallam,Firman Allah Ta`ala:

Apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya.

[ Al-Hasyr:7 ]

Maksud Firman Allah Ta`ala:

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hinggalah mereka menjadikan kamu hakim(pemutus) dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

[ An-Nisa`:65 ]

Dalil-dalil daripada As-Sunnah As-Shahihah:

Daripada Abdullah bin Umar radiallahu`anhuma bahawa Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam bersabda:

“Wajib atas setiap muslim dengar dan taat (kepada pemerintah) dalam urusan yang dia suka atau benci melainkan dia disuruh melakukan maksiat maka jika dia disuruh melakukan maksiat maka tidak wajib dengar dan tidak wajib taat”.

[HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tarmidzi, An-Nasai, dan Ahmad]

Daripada Ubadah bin Somit radiallahu`anhu daripada Nabi sallallahu`alaihiwasallam baginda bersabda: “Dengar dan Taatlah ketika susah dan senang, rela dan terpaksa, dan ketika keadaan yang merugikan kamu walaupun mereka (pemerintah) merampas hartamu dan memukul belakangmu”.

[As-Sunnah Ibn Abi Asim –Zilal al-Jannah- Shahih]

Daripada Abdullah bin Abbas radiallahu`anhuma bahawa Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam bersabda:

“Sesiapa yang membenci akan pemerintahnya kerana sesuatu maka bersabarlah kerana sesiapa yang keluar daripada pemerintah sekadar sejengkal dia mati dalam keadaan jahiliah”. Dalam riwayat yang lain: “maka hendaklah dia bersabar, kerana sesungguhnya sesiapa yang berpisah daripada al-Jamaah sekadar sejengkal maka dia mati dalam keadaan jahiliah”.

[ HR Bukhari dan Muslim ].

Sangat banyak lagi hadith-hadith shahih yang memerintahkan agar bersabar terhadap kezaliman pemerintah iaitulah dengan melaksanakan tanggunjwab dengan menasihati mereka,serta tidak melampaui batasan yang telah Allah dan Rasul tetapkan iaitulah dengan khuruj(keluar) memberontak dengan apa cara sekalipun.

Dalil daripada Ijma` Ulama:

Ulama` besar Mazhab Syafi`i, Al-Imam Nawawi Rahimahullah menakalkan ijma`(kesepakatan) tentang haramnya keluar memberontak kepada pemerintah walaupun mereka zalim:

"Adapun keluar memberontak kepada mereka( pemerintah) dan memerangi mereka maka ianya adalah haram dengan Ijma` kaum muslimin walaupun mereka( pemerintah) itu zalim sesungguhnya sudah jelas hadith dengan makna yang aku sebutkan, dan Ahli Sunnah berijma`(bersepakat) bahawasanya tidak terpecat seseorang pemerintah disebabkan kefasikan."

[ Syarh An-Nawawi `ala Muslim 12/229 ]

Kata Al-Imam At-Thahawi rahimahullah:

"Kita (Ahli Sunnah) tidak melihat bahawasanya bolehnya khuruj(keluar) memberontak terhadap para pemimpin kita dan waliyyul amri walaupun mereka zalim, dan kita tidak berdoa keburukan ke atas mereka dan tidak mencabut tangan daripada ketaatan ke atas mereka,dan kita berpegang bahawasanya ketaatan ke atas mereka merupakan daripada ketaatan terhadap Allah secara fardhu selagi mana mereka tidak memerintahkan kepada maksiat,dan kita mendoakan mereka dengan kebaikan dan keampunan."

[ Al-Aqidah At-Thohawiyyah hlm 428 ]


Ijma` kesepakatan akan haramnya keluar memberontak terhadap pemerintah yang zalim disebut juga oleh para Ulama` Ahli Sunnah lain seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy`ari dalam Maqalat Islamiyyin 2/451, Ibnu Taimiyyah dalam Minhajus Sunnah 2/87, Al-Qurtubhi dalam Tafsir Al-Qurtubhi 2/108-109, Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah Wa An-Nihayah 8/223-224, Ibnul Qayyim dalam `Ilam Al-Muwaqi`in 3/4, Al-Imam Al-Ajurri dalam As-Syari`ah 1/136,As-Syaukani dalam Saylul Jarrar 4/556 dan ramai lagi.


Maka berwaspadalah bagi mereka yang menyelisihi ijma`kaum muslimin firman Allah Ta`ala mengancam sesiapa yang menyelisihi dan mengingkari ijma`:

Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkannya ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

[ An-Nisa`;115 ]


Khawarij Al-Qa`adiyyah dan Penjelasan tentang Khuruj( memberontak ) bermula dengan Lisan dan akhirnya dengan perbuatan.

Antara salah faham yang berlaku dikalangan sebahagian manusia apabila mereka menghadkan khuruj(memberontak) terhadap pemerintah hanya semata-mata berlaku apabila pemberontakan berlaku dengan senjata, Al-`Allamah Al-Faqih Syeikh Ibnu Uthaimin rahimahullah menjelaskan ketika memberi komentar terhadap hadith Zulkhuwaisirah:

Dan ini merupakan sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahawasanya khuruj(keluar memberontak) terhadap pemerintah boleh berlaku dengan pedang(senjata) dan berlaku dengan perkataan dan percakapan iaitulah: dia ini(Zulkhuwaisirah) tidak menggunakan pedang (untuk memberontak)terhadap Rasul sallallahu`alaihiwasallam tetapi dia hanya mengingkari Rasul (dengan lisannya ).Dan Kami mengetahui dengan ilmu yang yakin berpandukan keadaan tersebut bahawasanya tidak mungkin boleh terjadi khuruj(keluar memberontak ) dengan senjata melainkan ianya didahului dengan khuruj dengan perkataan dan percakapan.

[ Lihat Al-Khawari Du`at `Ala Abwabi Jahannam,hlm 96,dan Fatawa Al-Ulama` Al-Akaabir hlm 95 ]

Khawarij Al-Qa`adiyyah

Kata Ibu Al-`Aarabi rahimahullah:

Al-`Qa`du: atau dikenali dengan As-Syuraah satu kelompok daripada kelompok-kelompok Khawarij, mereka adalah golongan yang menghukum( pemerintah) tetapi mereka tidak memerangi(pemerintah).

[ rujuk Mu`jam Tahzib Al-Lughah 3/3006 ]

Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-`Asqalani rahimahullah:

Dan Al-Qa`adiyyah mereka ialah oran-orang yang memperhiaskan (perkataan mereka) menggalakkan untuk keluar (memberontak) terhadap para pemerintah,sedangkan dia sendiri tidak melakukannya(keluar memberontak).

[ Lihat Hadyu Saari hlm 483, Al-Isobah ketika menjelaskan biografi `Imran bin Hattan ]


Secara istilahnya Khawarij Al-Qa`dah ialah: mereka yang menggalakkan dan menghasut manusia agar keluar memberontak kepada pemerintah mereka,mereka memilih untuk duduk dan beredar daripada memerangi pemerintah dan mengangkat senjata,tetapi mereka dianggap sebagai pergerakan daripada pergerakan khawarij revolusi.

[ Al-Khawarij Du`at `ala Abwabi Jahannam hlm 93 ]


Sikap Ulama` Salaf terhadap Khawarij Al-Qa`adiyyah:

Pada Zaman Imam Ahmad b.Hanbal rahimahullah( wafat 241H) ada seorang lelaki yang bernama Al-Hasan bin Soleh Ibn Hayy lelaki ini merupakan seorang alim yang sangat kuat dan khusyuk beribadah.Dia tidak pernah seumur hidupnya keluar memberontak kpd pemerintah muslim namun dia hanya membolehkan keluar mmberontak terhadap pemerintah, Maka para Ulama` Salaf ketika itu mentahzir(memperingati manusia agar berwaspada terhadap) beliau , beliau dan pengikutnya dinamakan Khawarij Al Qa`adiyyah.


Berkata Al-Imam Az-Zahabi: Al-Hasan bin Soleh bin Hayy, Imam yg besar, seorang yg dikenali, Abu Abdillah Al-Hamdani At-Thauri Al-Kufi, Faqiih `Abid( kuat beribadah) saudara kepada Imam `Ali bin Soleh.

Berkata Al-Imam Zahabi ketika mengulas biografi beliau:

" Dia (Al-Hasan) merupakan dari kalangan imam-imam Islam, kalau dia tidak diselubungi dengan bid`ah(KHAWARIJ)..

Imam Sufyan At-Thauri memasuki masjid dan Ibn Hayy( Al-Hasan) sedang solat, lalu beliau ( Ath-Thauri) berkata: " Kami minta perlindungan kepada Allah daripada khusyuknya seorang munafiq" lalu dia mengambil dua seliparnya lalu berpindah ke tiang yang lain.

[ Rujuk Siyar `Alam An-Nubala 7/ 36 ]


Pada hari ini Khawarij Al-Qa`adiyyah datang dalam bentuk kumpulan-kumpulan tertentu seperti jamaah Ikhwan Muslimin dan mereka yang menempuh metod mereka dikalangan gerakan politik dan lain-lain,mereka sering menggalakkan,melakukan talbis dan putar belit terhadap manusia agar keluar memberontak terhadap pemerintah.Ulama` Hadith Jordan Syeikh Salim bin `Eid Al-Hilali –hafizahullah- sering menakalkan perkataan Ulama` Hadith Mesir abad ini dan Muhaqqiq Musnad Ahmad Syeikh Ahmad Syakir –rahumahullah-yang hidup sezaman dengan era penubuhan Ikhwan Muslimin,beliau berkata; “ Ikhwan Muslimin adalah Khawarij pada zaman ini!!”.

[ Lihat Al-Jamaat Al-Islamiyyah fi Dhau`Al-Kitab Wa As-Sunnah Bifahmi Salafil Ummah ]


Aspek-aspek Penting yang menunjukkan pengharaman Demonstrasi:

1) Menyalahi Nas-nas yang jelas serta Ijma`(kesepakatan) para ulama` Islam.

Ianya merupakan suatu wasilah yang tidak syar`i dan tidak ada asas sama sekali daripada syari`at Islam malah dianggap oleh para Ulama Salaf kontemporari sebagai wasilah kepada khuruj,hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ulama` Hadith Madinah Syeikh Abdul Muhsin `Abbad -hafizahullah-.

Demonstrasi juga bercanggah dengan petunjuk Nabi sallallahu`alaihiwasallam, jika ianya dianggap sebagai wasilah untuk Amar makruf Nahi Mungkar maka jelas ianya termasuk dalam bid`ah sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam As-Syatibi dalam kitabnya Al-`Itishom tentang definisi bid`ah:

طريقة مخترعة يقصد بالسلوك عليها المضاهة للشريعة والمبالغة في التعبد إلي الله

Suatu jalan yang direka bertujuan melakukannya untuk menyerupai syariat dan bertujuan melampau-lampau dalam ta`abud(beribadah) kepada Allah.

Maka merupakan kesalahan yang sangat jelas apabila ada yang mengatakan demonstrasi tidak termasuk daripada hal ibadah atau bukan bid`ah kerana ianya adalah hal berkaitan muamalat dan bukannya ibadah sedangkan jika kita bertanya mereka yang ingin turun menyertai demonstrasi dikalangan kaum muslimin maka mereka percaya bahawasanya penyertaan mereka dalam demonstrasi adalah jihad dan mereka meyakini mereka akan diganjari dengan pahala kerana mereka bertindak menentang pemerintah yang zalim dan hal ini berdasarkan dakwaan mereka demonstrasi melawan pemerintah yang zalim adalah jihad yang utama.

Kenyataan ini sangat bercanggah dengan kenyataan pemimpin agung mereka di kalangan pemuka-pemuka Ikhwan Muslimin seperti Qaradhawi,Abdul Majid Zindani dan selain mereka apabila mereka sendiri menyifatkan demonstrasi merupakan jihad yang agung, persoalannya bukankah jihad termasuk salah satu ibadah malah Nabi sallallallahu`alaihiwasallam menyifatkan ianya merupakan kemuncak bagi Islam?.

2) Tasyabbuh dengan kaum Kuffar.

Sudut ini juga dilihat oleh para Ulama` Salaf sebagai salah satu penyebab yang kukuh menjadikan demonstrasi adalah perbuatan dan budaya yang menyerupai kaum kuffar,kerana ianya tidak pernah dikenali oleh para pendahulu dari kalangan Ulama` Salafussoleh,sedangkan jika kita teliti riwayat-riwayat sejarah menyebut bahawasanya mereka jelas keadaan pemerintah mereka lebih teruk jika hendak dibandingkan dengan keadaan pemerintah kita hari ini,hal ini sebagaimana diketahui penderitaan Al-Imam As-Syafi`i,Ahmad bin Hanbal dan selain mereka yang diseksa oleh pemerintah ketika itu,namun mereka tetap tidak memerintahkan umat Islam keluar memberontak terhadap pemerintah ketika itu.

Kaitannya dengan Protokol Yahudi juga jelas dijelaskan oleh para Ulama` Salaf yang mengkaji tentang subjek dirasatul firaq( aliran-aliran menyimpang dalam islam) masa kini seperti Ulama`Hadith Mesir Syeikh Sa`id Ruslan hafizahullah, dan Ulama`Hadith Jordan Syeikh Dr Salim bin `Eid Al-Hilali hafizahullah.


3) Melemahkan dan menafikan konsep Al-Wala` dan Al-Bara`.

Apabila mereka sanggup bersama-sama orang kafir,para musuh-musuh Islam di kalangan Yahudi,Rafidhah,Liberalis,Sekularis,dan para ahli fasiq seperti kaum gay,lesbian dan sebagainya dimana kesemua mereka berhimpun bersama-sama menuntut hak yang pada zahirnya nampak tuntutan yang satu namun jelas kesemua mereka mempunyai tuntutan hak dan kesamaan yang berbeza mengikit hawa nafsu dan kepentingan kelompok masing-masing.


4) Keburukannya lebih besar daripada kebaikannya.

Jika disenaraikan keburukan-keburukan demonstrasi maka nescaya ianya tidak akan cukup untuk disenaraikan kerana keburukannya sudah disaksikan oleh realiti sebagaimana yang berlaku di Negara timur tengah di Libya,Mesir,Yaman,Syria dan Bahrain berupa mengganggu lalu lintas,ikhtilat(percampuran bebas) antara lelaki dan perempuan,kekacauan,keganasan,pergaduhan dan sebagainya daripada keburukan dan kemudaratan yang lain.Sebagaimana dalam Kaedah Usul Fiqh menyebut:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh melakukan mudarat,dan hal yang boleh menimbulkan kemudaratan.

[ HR Ibnu Majah ]


5) Membuka Ruang Untuk Musuh-musuh Islam melemahkan Umat Islam.

Selain itu demonstrasi hanya akan membawa kepada permusuhan,huru-hara,pembuangan waktu dan hanya membuka ruang untuk musuh-musuh Islam menyelusup masuk ke dalam barisan kaum Muslimin,hakikat ini boleh dilihat sebagaimana keadaan yang berlaku di Libya, Mesir, Syria dan Bahrain.Di Libya, Amerika Syarikat akhirnya berjaya menghantar tentera mereka untuk masuk campur dalam urusan dalaman Libya ,begitu juga di Bahrain,bagaimana kaum Rafidhah mengambil peluang untuk membantai Ahli Sunnah dan ingin mendapatkan pemerintahan di sana.Mungkin mereka akan menafikan hal ini dan menyatakan demonstrasi di Malaysia berlainan,kita lakukan secara aman,kita tidak membuat kekacauan.

Namun saya katakan bilangan berpuluh-puluh ribu para pendemo yang menyertai demonstrasi adakah kesemua mereka boleh dikawal oleh pemimpin mereka?,malah mereka akan mengatakan dan menuduh pihak polis dan FRU adalah punca keganasan dalam demonstrasi,adakah mereka tahu sangat mudah untuk musuh Islam memulakan pergaduhan hanya dengan menyelusupkan seseorang ke dalam kumpulan pendemo lalu dia yang akan mula bertindak ganas atau mencaci maki pihak polis atau bertindak membaling sesuatu objek kearah pegawai keselamatan maka akan berlakulah suasana out of control seterusnya berlakulah pergaduhan yang besar dan akhirnya ianya dirakam oleh media-media yang berkepentingan tertentu lalu ditayangkan pula ke seluruh dunia untuk menggambarkan betapa zalimnya polis,FRU dan menimbulkan kebencian masyarakat terhadap pihak polis atau kerajaan.Hal ini samalah seperti api ibarat kata pepatah kecil jadi kawan besar jadi lawan.

Walaupun mereka yang menghalalkan demonstrasi ini dengan menggunakan pelbagai nama seperti “protes aman”,”perhimpunan aman”,” perhimpunan bersih” namun ianya hanyalah dilihat seperti perbuatan seseorang yang menghalalkan arak atau rokok dengan menamakan ia dengan nama-nama yang lain agar manusia tidak menganggap ianya adalah salah.Kaedah dalam bahasa arab ada menyebut:

العبرة بالمسميات لا بالأسماء

Sesuatu perkara diketahui dengan hakikatnya bukan diketahui dengan namanya.

Maka jika arak yang sifatnya memabukkan,selagi mana sifatnya jika diminum boleh memabukkan maka ianya tetap haram walaupun ianya diberi nama dengan arak halal,atau air yang tidak mabuk,dan nama-nama yang lain,maka hakikatnya yang memabukkan itu juga adalah tetap haram.

Mereka yang menggunakan kaedah talbis(penyamaran) nama ini sebenarnya sudah menempuh uslub atau metod yang juga pernah digunakan oleh Iblis ketika memperdayakan bapa dan ibu kita kita Nabi Adam `alaihissalam dan Hawa`dimana dia menamakan buah daripada pokok yang dilarang oleh Allah Ta`ala sebagai pokok yang “khuld’ kekal iaitulah boleh mengekalkan mereka berdua di dalam syurga untuk selamanya sedangkan hakikatnya perbuatan tersebut hanya menyebabkan mereka diusir daripada syurga.Sila rujuk surah Thaha ayat 120.

Keburukan demonstrasi jelas ianya menggalakkan para pendemo agar menjadi seorang pencaci,pemarah dan penghasut.sedangkan Nabi sallallahu`alaihiwasallam bersabda:

Seorang Mukmin bukanlah seorang yang suka mencela,juga bukan suka melaknat.

[ HR At-Thabrani dan asalnya di dalam Shahihain ]

Para ulama menjelaskan mencela di sini iaitulah celaan yang dilakukan hanya semata-mata emosi,bertujuan dunia dan bukan atas dasar membela syari`at.Berapa ramai para pendemo yang dilihat menjerit dan mengeluarkan kata-kata kasar,jijik serta kejian yang hina dalam demonstrasi yang mereka sertai,hatta walaupun mereka menjerit sambil berzikir sekalipun ianya tetap tidak boleh dibuat hujjah dalam menghalalkan demonstrasi kerana jelas ianya bertentangan dengan nas-nas serta dalil yang disebutkan di atas.

Kesimpulannya, umat Islam wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam,di saat berlaku perselisihan dan perpecahan dalam agama maka kembalikanlah ia kepada Ulama`yang benar-benat wara` dan takutkan Allah,mereka yang tidak berfatwa melainkan dengan mengikuti dalil dan kefahaman yang jelas dan benar,dan mereka yang berada di atas manhaj Salaf yang benar,campakkanlah fatwa-fatwa sesiapa pun yang menyelisihi nas dan ijmak ke dinding,janganlah disebabkan pengaruh,kepentingan politik atau sikap fanatik menjadi penghalang kepada kita untuk mengikuti Sunnah Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam dan manhaj para salafussoleh.

Rujuk Fatwa-Fatwa para Ulama` dalam Pengharaman Pemberontakan dan Demonstrasi:

1) Faedah Imam Ahmad bin Hanbal terhadap larangan Memberontak: http://ibnabiashim89.blogspot.com/2011/03/faedah-daripada-kalam-imam-ahmad.html

2) Ulasan Ibnu Khaldun terhadap Pemberontakan: https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150146366746745

3) Nasihat Berharga Al-Imam Ibnul Qayyim bagi para pemberontak: https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150141805471745

4) Hukum Demokrasi atau hukum kanun buatan Manusia,Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah :https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150098905071745

5) Fatwa Ulama` Hadith Madinah,Syeikh Abdul Muhsin `Abbad-hafizahullah-tentang demonstrasi: http://ibnabiashim89.blogspot.com/2011/03/fatwa-ahli-hadith-madinah-as-syaikh.html

6) Fatwa Anggota Majlis Kibar Ulama Arab Saudi Syeikh Soleh Al-Fauzan dan Mufti Madinah,Syeikh Soleh bin Sa`ad As-Suhaimi-hafizahumallah-: https://www.facebook.com/note.php?note_id=178776618846560

7) Penjelasan Ulama` Hadith Jordan Syeikh Salim bin `Eid Al-Hilali tentang syubhat-syubhat Demonstrasi:

InsyaAllah,akan diterjemahkan beberapa fatwa ulama lain dari Mesir,Yaman dan Jordan.

Faqir ila Allah,

Abul Hussein

16 Rejab 1432H/16 Jun 2011

Universiti Islam Madinah An-Nabawiyyah.

Sumber :Ustaz Muhammad Fashan Bin Ahmad Ziadi

http://ibnabiashim89.blogspot.com


(diterbitkan semula dari :)

http://darulharis.blogspot.com/2011/06/polemik-demonstrasi-racun-yang-disangka.html


http://1aqidah.net/aqidah/150-polemik-demonstrasi-racun-yang-disangka-ubat.html

Artikel berkaitan:

pEMIMPIN YG BAIK LAHIR DARI..YG BAIK :

http://al-fikrah.net/index.php?option=com_content&view=article&id=141%3Apemimpin-yang-baik-lahir-dari-masyarakat-yang-baik-&catid=71%3Asiasah&Itemid=176

http://darulharis.blogspot.com/2011/07/menjawab-hukum-mengharuskan-demonstrasi.html

http://darulharis.blogspot.com/2011/06/malapetaka-syiah-bersama-demonstrasi.html

http://darulharis.blogspot.com/2011/07/ndonesia-masuk-ciri-ciri-negara-gagal.html

http://1aqidah.net/aqidah/151-demonstrasi-jalanan-bukan-ajaran-islam.html

http://1aqidah.net/aqidah/146-hubungan-rakyat-dengan-pemerintah.html

=================================================================

Islam Benci Budaya Berebut Kerusi Politik

ABU NUMAIR NAWAWI B. SUBANDI

http://an-nawawi.blogspot.com

Sekiranya kita melihat apa yang banyak berlaku di sekitar kita hari ini, perebutan jawatan kepimpinan sesama umat Islam bukanlah suatu yang asing. Apabila ini berlaku, maka banyaklah perkara yang tidak sepatutnya berlaku telah pun berlaku. Hubungan persahabatan dan persaudaraan sesama Islam banyak yang menjadi renggang dan tegang.

Inilah antara senario semasa yang agak menyedihkan. Hanya kerana jawatan kepimpinan tertentu, kita sesama umat Islam malah satu bangsa bertelagah tidak henti-henti. Pelbagai adegan yang begitu buruk dan mencemarkan imej umat Islam sentiasa mengiringi perbalahan rebut jawatan. Perbuatan melondeh aib sudah menjadi perkara biasa. Kata-kata cacian, kesat dan keji dihambur sesama sendiri. Apa yang tidak ada dan tidak pasti, sengaja ditimbulkan dan diada-adakan. Sehingga hal-hal dalam kain dan selimut pun habis diselongkar dan dicanang. Harta dan wang jadi pertaruhan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengeluarkan larangan dengan firman-Nya,

وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

“Janganlah mencari-cari keburukan orang dan jangan pula saling memburuk-burukkan (memfitnah) di antara satu sama lain. Adakah sesiapa di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik dengannya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Surah al-Hujuraat, 49: 12)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam juga telah memberi amaran,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

“Mencaci orang muslim adalah perbuatan fasiq dan membunuhnya (tanpa haq) adalah perbuatan kufur.” (Muttafaq ‘alaih)

Jika kita perhatikan dengan baik, sekiranya bukan kerana urusan merebut jawatan dan kerusi politik, nescaya mereka tidak akan bertindak sebegitu rupa dengan saling mencaci sesama sendiri.

Sebenarnya secara syar’i, meminta-minta jawatan kepimpinan itu sendiri sahaja sudah ditegah. Inikan pula mahu berebut-rebutan sehingga bergasak sesama sendiri. Sungguh buruk rupa keadaannya. Dalam beberapa hadis, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menasihatkan dan mengingatkan supaya tidak memberikan sebarang jawatan kepimpinan kepada sesiapa sahaja yang memintanya.

Dalam sebuah riwayat yang sahih, Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu bersama-sama dua orang sepupunya datang berjumpa Rasulullah. Kemudian, salah seorang dari sepupu Abu Musa pun berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, jadikanlah kami pemimpin kepada salah satu daerah (wilayah) yang Allah Ta’ala telah berikan kepadamu.” Seorang lagi dari sepupu Abu Musa pun menyatakan hasrat yang sama. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ

“Demi Allah, kami tidak akan memberikan kerusi kepimpinan ini kepada sesiapa pun yang meminta dan berusaha ingin mendapatkannya.” (Hadis Riwayat Muslim, 9/344, no. 3402)

Imam an-Nawawi rahimahullah (Wafat: 676H) meletakkan hadis ini dalam kitabnya, Riyadhus Shalihin dan Syarah Shahih Muslim pada bab, “Larangan Meminta Kerusi Kepimpinan dan Berusaha Mendapatkannya.”

Dalam hadis yang lain, beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam juga bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kamu selalu berusaha (atau berhasrat) untuk menjadi pemimpin, padahal ia akan menjadikan kamu menyesal pada hari Kiamat kelak.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 22/59, no. 6615)

Kalau kita lihat dari sejarah para nabi sendiri, nabi manakah yang bertindak mencari-cari atau meminta-minta jawatan kepimpinan bagi tujuan dakwah dan alasan tertentu? Sudah tentu tiada. Sekiranya ada pun, mereka akan memintanya kepada Allah dan bukan kepada manusia sehingga saling berebut sesama sendiri. Sekiranya untuk tujuan dakwah pun tiada contohnya dari para Nabi supaya meminta-minta jawatan, bagaimana pula untuk selainnya yang tidaklah lebih penting dari urusan menegakkan agama Allah?

Jika kita melihat dari apa yang berlaku hari ini, kebanyakan individu atau kumpulan-kumpulan tertentu yang berusaha untuk mendapatkan kerusi-kerusi kepimpinan, kebanyakan dan kebiasaan dari mereka akan berusaha gigih meraihnya dengan apa cara sekalipun walau sehingga melanggar batas-batas agama, saling menindas, memutuskan tali persaudaraan, dan akhirnya sehingga mengundang perpecahan yang melemahkan umat.

Benarlah apa yang disebutkan oleh Imam ash-Shan’ani rahimahullah (Wafat: 1182H) dalam mensyarahkan hadis-hadis berkaitan,

وإنما نهى عن طلب الإمارة لأن الولاية تفيد قوة بعد ضعف وقدرة بعد عجز تتخذها النفس المجبولة على الشر وسيلة إلى الانتقام من العدو والنظر للصديق وتتبع الأغراض الفاسدة ولا يوثق بحسن عاقبتها ولا بالإجماع مجاورتها فالأولى أن لا تطلب ما أمكن

“Larangan meminta jawatan kepimpinan adalah kerana kekuasaan dapat menjadikan mereka yang lemah menjadi lebih kuat (berkuasa) lagi berwibawa sehingga memberi peluang kepada hawa nafsunya yang (selama ini) cenderung kepada keburukan untuk melepaskan dendam terhadap para lawannya. Sebaliknya akan bertindak untuk kepentingan teman-temannya sahaja serta mengikuti keinginan-keinginan buruknya tanpa mempedulikan akibat dan keselamatan orang di sekitarnya. Dengan sebab itulah, tindakan untuk tidak meminta-minta jawatan tersebut merupakan sikap yang terbaik (lebih aman dari fitnah).” (ash-Shan’ani, Subulus Salam, 4/117)

Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah mengingatkan ketika berkata kepada ‘Abdurrahman B. Samurah,

لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

“Janganlah kamu meminta jawatan kepimpinan (dalam politik). Apabila jawatan tersebut diberikan kepada kamu disebabkan kamu memintanya, maka jawatan tersebut akan menjadi bebanan bagi kamu. Tetapi sekiranya jawatan tersebut diberikan bukan kerana permintaan kamu, maka kamu akan dibantu dalam menguruskannya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 20/302, no. 6132)

والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليها ولا تكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفئا ولا يولى غير الكفء ولأن فيه تهمة للطالب والحريص

Imam an-Nawawi menyatakan, “Di antara hikmah supaya tidak dilantik para pemimpin itu dari mereka yang memintanya adalah kerana dia akan menanggung beban dan tidak ada yang membantunya sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan ‘Abdurrahman B. Samurah tadi. Apabila tiada orang yang membantu bersamanya, bermakna jawatan tersebut akan menjadi beban. Juga tidak boleh melantik orang yang tidak layak kerana akan menimbulkan dakwaan (kebencian) bagi yang memintanya dan orang-orang yang berusaha mendapatkannya.” (Syarah Shahih Muslim, 12/207)

Perkara ini adalah sebagaimana yang dapat kita lihat berlaku di sekitar kita hari ini di mana ketika masing-masing berebut jawatan kepimpinan (sebagaimana dalam pilihan raya), pelbagai janji dan rancangan kebaikan ditabur sehingga mereka sendiri tidak sedar bahawa janji-janji manis tersebut bakal menjadi beban kepada mereka di masa hadapan. Setelah janji ditabur, banyak pula tidak mampu ditunaikan. Pelbagai alasan pun mula direka. Akhirnya jadilah mereka sebagai orang-orang yang cakap tidak serupa bikin, mula berbohong, bersumpah palsu dan akhirnya menjadi pendusta. Bentuk-bentuk sikap seperti ini adalah di antara sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan perkara-perkara yang tidak kamu laksanakan.” (Surah ash-Shaff, 61: 2-3)

Sebahagian ulama salaf (generasi awal) menyatakan bahawa ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan memenuhi janji itu adalah wajib secara mutlak. Selain itu, Rasulullah juga telah mengkhabarkan melalui sabdanya,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

“Terdapat empat perkara yang sesiapa pada dirinya ada keempat-empat perkara tersebut, maka dia adalah seorang munafiq sejati. Dan sesiapa yang di dalam dirinya ada satu perkara dari empat perkara tersebut, maka orang tersebut memiliki pula sebahagian dari ciri-ciri kemunafikan sehingga dia benar-benar meninggalkannya. Iaitu jika diberi amanah ia khianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia tidak menunaikannya, dan jika dia bertengkar ia melakukan kecurangan.” (Muttafaq ‘alaih)

Walau demikian jelas dalil-dalil larangan berebut dan meminta-minta jawatan, sebahagian mereka yang berdegil berusaha menyebarkan syubhat dengan membawakan dalil kisah Nabi Yusuf ‘alaihis Salam. Di mana Yusuf ‘alaihis Salam sendiri pernah meminta supaya dijadikan bendaharawan yang menjaga harta dan khazanah negara daripada Raja Mesir ketika itu. Ini sebagaimana keratan ayat 55 Surah Yusuf, “(Yusuf berkata kepada sang raja): Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir).”

Secara ringkas, syubhat (kekeliruan) tersebut dapat dijawab dengan melihat keseluruhan ayat yang berkaitan. Sebenarnya Nabi Yusuf ‘alaihis Salam asalnya tidak meminta sebarang jawatan pun daripada Raja Mesir. Sebaliknya beliau dipanggil oleh sang raja untuk ditawarkan suatu kedudukan (pangkat) yang tinggi di sisi raja. Dengan sebab itulah kemudian Nabi Yusuf pun berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir).” Ini sebenarnya adalah penjelasan supaya beliau diletakkan pada tempat yang beliau memiliki kebolehan mengendalikannya dengan baik jika benar-benar beliau mahu ditawarkan jawatan. Di samping beliau tetap kekal bebas menjalankan tanggungjawabnya terhadap Allah tanpa terikat dengan mana-mana perundangan yang bertentangan syari’at atau menyekat. Ini adalah sebagaimana ayat Surah Yusuf berikut,

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

“Raja berkata, “Bawalah Yusuf kepadaku, supaya aku memilih dia sebagai orang yang dekat denganku (sebagai pembesar).” Maka ketika raja telah bercakap-cakap dengannya, dia pun berkata, “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami." Berkata Yusuf, “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (hafiiz) lagi berilmu.” (Surah Yusuf, 12: 54-55)

Pada ayat seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta’ala menjelaskan pula bahawa Dia-lah sebenarnya yang memberikan kedudukan tersebut kepada Yusuf ‘alaihis Salam. Sekaligus menunjukkan bukanlah Yusuf sendiri yang meminta-minta jawatan. Allah berfirman,

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia (Yusuf) bebas untuk pergi ke mana sahaja yang dia kehendaki di bumi Mesir tersebut. Kami limpahkan rahmat Kami kepada sesiapa yang Kami kehendaki, dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsinin.” (Surah Yusuf, 12: 56)

Demikianlah balasan bagi seorang hamba yang sentiasa ikhlas (muhsinin) dalam mentaati perintah dan larangan Allah. Di mana Allah jua yang membalas kebaikan yang diusahakannya. Sekiranya ada di antara kita yang berhajat dengan kedudukan dan kuasa, maka renungkanlah hadis-hadis yang disebutkan tadi dan fikirkanlah pula akan bebannya. Hargailah sebuah persaudaraan dan keharmonian yang ada, perkukuhkanlah ia, bukan direnggangkan. Selain tanggungjawab yang besar terhadap masyarakat, kita juga perlu menjaga tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala. Iaitu dengan menegakkan hukum-hukum Allah di samping perlu sentiasa memelihara diri bersama para rakyat dari terjerumus ke kancah larangan dan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Sebagai menutup tulisan ini, penulis akhiri dengan mutiara nasihat daripada Sufyan ats-Tsauri rahimahullah.

Beliau berkata:

قال الأحنف قال لنا عمر بن الخطاب تفقهوا قبل أن تسودوا قال سفيان لأن الرجل إذا أفقه لم يطلب السؤدد

al-Ahnaf pernah berkata, “‘Umar B. al-Khaththab mengatakan kepada kami:

“Fahamilah agama sebelum memegang kekuasaan.”

Sufyan menjelaskan perkataan ‘Umar tersebut, “Kerana jika seseorang telah memahami agama, dia tidak akan berhasrat terhadap kekuasaan.” (Ibnul Jauzi, Shifah ash-Shafwah, 2/236)

Wallahu a’lam.

Sumber:http://1aqidah.net/aqidah/152-islam-benci-budaya-berebut-kerusi-politik.html


No comments:

Post a Comment