Wednesday, December 5, 2012

Kitab-kitab bagi Penuntut Ilmu. [secara ringkas]

 
 
Kitab-kitab bagi Penuntut Ilmu. [secara ringkas]


Kitab Aqidah

Kitab Tsalaatsatul Ushuul (Tiga landasan Utama).
Kitab Al Qowaiaidul Arba' (Empat kaidah).
Kitab Kasyfusy Syubuhat (membongkar syubhat).
Kitab At Tauhid.
[Semuanya adalah tulisan dari Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah.]

Kitab Al Aqiidah Al Washithiyyah, yang mencakup tauhid Asma' Wa Shifat.
Kitab Al Hamawiyah.
Kitab Tadmuriyyah.
[Ketiga kitab ini ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah]

Kitab Al Aqiidah Ath Thahaawiyyah - Syaikh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Ath Thahawi rahimahullah.
Kitab Syarh Al Aqiidah Ath Thahawiyah - Abul Hasan 'Ali bin Abil 'Izz rahimahullah.
Kitab Ad Durarus Saniyyah fi Ajwaibah An Najdiyyah - Syaikh Abdurrahman bin Qosim rahimahullah.
Kitab Hadits

Kitab Fathul Baari Syarh Shahiih al Bukhori
Kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram - Ash Shan'ani rahimahullah. Kitab ini memadukan antara kitab hadits dan fiqih.
Kitab Nailul Authar Syarh Muntaqaa Al Khbaar - Asy Syaukani rahimahullah.
Kitab 'Umdatul Ahkam - Abdul Ghoni Al Maqdisi rahimahullah. 
Kitab Arba'in An Nawawiyah - Abu Zakariya An Nawawi rahimahullah.
Kitab Bulughul Maram - Al Hafidz Ibnu Hajar Al Atsqolani rahimahullah.
Kitab Nukhbatul Fikr - Al Hafidz Ibnu Hajar Al Atsqolani rahimahullah
Kitab yang enam (Kutubus Sittah)
Kitab Fiqih

Kitab Aadabul Masyyi Ilaash Shalaah - Syaikhul Islam Muhamamd bin Abdul Wahab rahimahullah
Kitab Zaadul Mustaqni' fii Ikhtishaaril Muqni" - Al Hijawi rahimahullah
Kitab Umdatul Fiqh - Imam Ibnu Qodamah rahimahullah.
Kitab Faraaidh.
Kitab matan Ar Rahabiyyah - Ar Rahabi atau Kitab matan Al Burhaniyyah -Muhammad Al Burhany rahimahullah

Kitab Tafsir

Kitab Tafsiir Al Quran Al Azhiim - Ibnu Katsir rahimahullah
Kitab Taiisirul Kariimir rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannan - Syaikh Abdurrahman As Sa'di rahimahullah
Kitab Muqoddimah Syaikhul Islam fii Tafsiir
Kitab Adhwaaul Bayaan - Al Allamah Muhammad Asy Syinqithi rahimahullah

Kitab Umum dan Beberapa Disiplin Ilmu

Dalam ilmu nahwu, Kitab Matan Al Aajurumiyyah
Dalam ilmu nahwu, Kitab Alfiyah Ibni Malik
Zaadul Ma'aad - Ibnu Qoyyim Al Jauziyah rahimahullah
Kitab Raudhatul Uqalaa' - Imam Ibnu Hibban Al Busti rahimahullah
Kitab Siyar 'Alammin Nubalaa' - Imam Azd Dzahabi rahimahullah
 by Ahlus Sunnah Wal Jamaah As-Salafiyyah, December 6, 2012

No comments:

Post a Comment