Monday, March 11, 2013

Kedudukan FULUS


Kedudukan matawang selain emas dan perak yakni fulus dari segi hukum syariat sebelum tahun 1973 :
Pertama kita harus melihat Hukum berkaitan emas dan perak dalam masalah riba, sarf, jualbeli salam dan zakat.
 
1. Emas dan Perak adalah barang ribawi.

2. Penukaran(sarf) antara emas dan perak mestilah segera dan qabadh.

3. Emas dan perak adalah harga (thaman) yang boleh ditimbang dan diukur, memenuhi syarat harga pada jualbeli salam.

4. Zakat dikenakan pada emas dan perak merujuk kepada ain(bahan asal ) emas dan perak.
Apakah hukum keatas bahan yang lain selain emas dan perak jika dijadikan sebagai matawang ?
Matawang selain emas dan perak disebut sebaga fulus.

Ulamak membezakan fulus dari emas dan perak kerana ain (bahan asal) nya adalah berbeza. Mereka berbeza pendapat dalam meletakkan hukum fulus. 

Umumnya ulamak memiliki dua pendapat , berdasarkan pandangan mereka mengenai fulus merujuk kepada :
(i) bahan asal dari mana ia dibuat ( merujuk kepada ain fulus tersebut :- tembaga, besi , kertas atau sebagainya )
(ii) Fungsinya sebagai wang kecilan.

Pandangan Pertama: Fulus adalah berbeza dari emas dan perak, dan oleh itu tidak berkongsi hukum yang sama mengenai riba, sarf, salam dan zakat.
Maknanya tiada riba, samada riba al fadhl (lebihan) atau riba an nasiah (tangguh). Boleh ditukar tanpa qabadh dalam sarf. Tidak boleh dijualbeli salam kerana tiada timbangan dan sukatan khas untuknya, yakni hanya nombor atau bilangan sahaja. Tiada dikenakan zakat.
 Pendapat ini didokong oleh :
1. Pengarang Sharh al-Muntaha (Fiqh Hanbali, vol 2 p. 194) berkata, "Riba tidak terpakai kepada fulus yang digunakan, walaupun ia digunakan untuk perbelanjaan (nafiqah), kerana ia tidak dapat diukur dengan sukatan atau berat dan kerana ketiadaan nas dan ijma '. "
2. "Ia dibenarkan untuk menjual satu fulus dengan dua fulus dalam bilangan, walaupun mereka digunakan untuk perbelanjaan (nafiqah) kerana mereka tidak diukur dengan sukatan atau berat." 'Matn ala al-Iqna' Kashshaf al-Qana ', Bab pada Riba dan Sarf, vol. 3 p. 206 (Hanbali)

3. "Emas dan perak mempunyai nilai atau harga (thaman), zakat tidak dikenakan pada fulus, walaupun ia adalah untuk edaran umum." (Ibid., vol 2 p 205, seksyen -. Zakat Nuqud)

4. "Fulus adalah seperti komoditi perdagangan: zakat adalah disebabkan pada nilai mereka dan zakat tidak boleh dibayar daripada mereka, seperti semua barangan perdagangan yang lain. Jika fulus digunakan sebagai alat belian, tiada zakat atasnya, sama seperti barangan mudah rosak "(ibid., vol 2 p 212, seksyen - Zakat Barang Kemas).

5. "Riba tidak terpakai kepada fulus, walaupun ia adalah dalam edaran." (Sharh al-Bahjah al-Kabir -Fiqh Shafi'i)

6. "Riba hanya terpakai kepada jenis ain: emas dan perak, walaupun mereka bukan dalam bentuk wang, seperti barang kemas dan emas jongkong, berbanding dengan barangan perdagangan dan fulus, walaupun ini adalah dalam edaran." (Sharh al-Manhaj oleh Sheikh Zakariyya al-Shafi'i)

9. Imam Abu Hanifah berkata bahawa jika seseorang membeli fulus dengan dirham dan satu pihak yang dibayar manakala pembayaran tertangguh yang lain, ini adalah dibenarkan. Walau bagaimanapun, jika kedua-dua pihak menunda pembayaran, ini tidak dibenarkan kerana ia merupakan hutang untuk hutang. Jika seseorang membeli cincin emas atau perak dengan fulus akan dibayar kemudian, ini adalah dibenarkan. (Fatawa Hindiyyah,Fiqh Hanafi, memetik dari Al-Muhit dan Al-Mabsut masing-masing bagi dua situasi.)

10. "Adalah dibenarkan untuk menjual satu fulus untuk dua atau lebih." (Ala 'Muhammad al-Din, al-Durr al-Mukhtar, Fiqh Hanafi) Sharah oleh Ibn' Abidin mengatakan bahawa ini adalah dibenarkan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf kerana mereka bukan wang yang ada ain sendiri (athman) dan oleh itu dilayan seperti komoditi. (Radd al-Muhtar)

Pandangan Kedua: Fulus berkongsi hukum yang sama dalam illahnya dengan emas dan perak pada matawang dalam riba dan sarf tetapi tidak pada jualbeli salam dan zakat.
Maknanya tidak boleh berlaku penangguhan pada jualbeli fulus dengan barang ribawi lain seperti emas dan perak sebab illahnya. Pertukaran(sarf) antara fulus dengan fulus mesti sama, tidak boleh tangguh yakni mesti qabadh, Tidak boleh dijadikan harga pada jualbeli salam dan tidak dikenakan zakat,

2. Sheikh Iliyyish al-Maliki berkata dalam Fath al-'Ali al-Malik' ala mazhab al-Imam Malik, dalam fatwa mengenai zakat atas wang kertas, "Adalah tiada zakat ke atas fulus tembaga, dicetak oleh pemerintah dan dalam edaran ... Dalam Mudawwanah, ia diriwayatkan bahawa Malik telah ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki fulus bernilai 200 dirham di mana setahun berlalu. Beliau berkata bahawa zakat tidak dikenakan ke atasnya. "

3. "Zakat terhad kepada emas dan perak: tiada zakat kerana pada fulus tembaga. Ini adalah mazhab [Maliki]. "(Sharah Mukhtasar Khalil)

4. "Fulus dalam edaran adalah wang (athman). Pandangan ini adalah di kalangan mereka yang berautoriti dari Mazhab Imam Ahmad ... Ahmad berkata, 'Satu fulus tidak mesti dijual untuk dua' ... Terdapat dua riwayat yang bertentangan dari Ahmad mengenai perkara ini. Dalam al-Talkhis, perkara itu telah ditinggalkan belum membuat keputusan. Salah satu riwayat bahawa pertukaran yang tidak sama rata tidak dibenarkan, dan ini diriwayatkan oleh sekumpulan pelajar Ahmad. Ia adalah pandangan yang diutamakan dalam al-Mustaw'ib dan al-Hawi al-Kabir "(Abu l-Khattab, Tashih al-Furu ',Fiqh Hanbali).
5. "Untuk pertukaran fulus dalam edaran untuk tunai [iaitu emas dan / atau perak], keadaan tempat transaksi (hulul) dan mengambil penghantaran pembayaran (qabd) terpakai. "(Zad Sharh al-Mustaqni 'Rawd al-Murbi, Fiqh Hanbali)

6. Ibn al-Qayyim mempunyai perbincangan yang berharga mengenai perkara illah 'riba dalam emas dan perak dalam I'lam al-Muwaqqi'in, di mana beliau mengkritik mereka yang meletakkan fulus sebagai barang perdagangan. Cth dia berkata, "Saya melihat kekurangan dalam urusan mereka dan kemudaratan yang disebabkan oleh mereka apabila fulus telah dianggap sebagai komoditi untuk dijual untuk keuntungan. Terdapat kemudaratan meluas dan ketidakadilan yang banyak. Jika fulus dianggap sebagai mata wang tunggal (thaman) nilai yang stabil, dengan pertukaran dengan barang yang bernilai atas benda - benda telah diukur dan tidak sebaliknya. "(Vol. 2 ms 137,Fiqh Hanbali)

7. Ibn al-Qasim berkata: Saya bertanya kepada Malik tentang fulus yang dijual untuk dinar dan dirham dengan bayaran tertunda, dan mengenai penjualan satu fulus untuk dua. Dia menjawab, "Saya tidak suka, kerana saya tidak suka untuk emas dan perak." (Al-Mudawwanah al-Kubra, Kitab al-Zakat, Fiqh Maliki)

5. Ibn al-Qasim berkata: Malik berkata kepada saya tentang fulus, "Tidak ada kebaikan dalam pertukaran ini untuk emas atau perak dengan bayaran tertunda. Jika orang ramai bersetuju kalangan mereka sendiri untuk menggunakan kulit (sebagai wang) seperti bahawa ini telah dibuat ke syiling dan unit kewangan, saya tidak suka ia dijual untuk emas dan perak dengan bayaran tertunda. "Malik juga berkata," Ia tidak dibenarkan untuk menjual satu fulus untuk dua. "(ibid., Kitab al-Sarf)

6. Sheikh Muhammad 'Ali b. al-Husayn, dalam fatwa tentang pemerintah mengenai wang kertas (ms 57-8), petikan dari al-Mudawwanah al-Kubra seperti berikut, "Jika seseorang membeli fulus dengan duit syiling atau cincin emas atau perak dan kedua-dua pihak berasingan tanpa kedua-dua mereka mengambil penghantaran daripada keduanya, ini tidak dibenarkan. Ini adalah kerana tidak ada kebaikan dalam bertukar-tukar fulus untuk emas atau perak dengan bayaran tertunda.

Malik berkata, 'Ia tidak jelas dilarang, tetapi saya tidak suka kelewatan dalam pembayaran.' ... Ini tidak dibenarkan, kecuali dalam jumlah yang sama: satu fulus, tangan-ke-tangan. Adalah tidak sah untuk menjual satu fulus untuk dua, tidak tangan ke tangan mahupun pada masa yang kemudian. Fulus adalah nombor seperti dirham dan dinar dalam berat. Tembaga adalah komoditi selagi mereka tidak dicetak menjadi syiling. Sebaik sahaja mereka dicetak sebagai fulus, mereka dilayan seperti emas dan perak dalam perkara halal dan haram dan pertukaran (sarf). "

Ibn al-Qayyim memetik dalam I'lam al-Muwaqqi'in dari Ibn Wahab: Saya mendengar Malik berkata, 
 
"Ia bukan cara orang ramai, mahupun mereka yang mendahului kita, tidak pula pernah saya menjumpai meraka yang a’limin dikalangan tabiin, berkata, 'Ini adalah halal dan ini adalah haram.' Mereka tidak akan berani untuk mengatakannya. Sebaliknya, mereka hanya akan berkata, 'Kami tidak menyukainya,' atau 'Kami menganggap ini sebagai baik,' atau 'Ini adalah sesuai,' atau 'Kami tidak mengambil pandangan ini'. "

Kesimpulan
Fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1973 telah melampaui maksud sebenar dari hukum penggunaan Fulus oleh ulamak tradisional sebelum 1973. 

1. Fulus hanya berfungsi sebagai wang tukaran kecil.
2. Fulus hanya berfungsi bersama dengan emas dan perak, Tidak secara bersendirian.
3. Jumhur ulamak tradisional tidak membenarkan fulus dijadikan modal dalam qirad.
4. Jumhur ulamak tidak mengenakan zakat atasnya.
5. Tidak boleh digunakan dalam jualbeli salam.
6. Tiada paksaan dalam pertukaran , jualbeli. 

Adalah pada mafhum kami bahawa emas dan perak perlu di kembalikan fungsinya sebagai matawang nuqud syariah dan fungsi fulus kembali kepada asalnya sebagai wang kecilan bagi memberi keadilan dalam pertukaran harta sebenar sebagaimana sebelum tahun 1973.
~

No comments:

Post a Comment