Wednesday, August 1, 2012

Salafi - Pengikut generasi salaf


Salafi ialah sebutan bagi orang yang menisbatkan dirinya kepada Salaf, atau dengan kata lain mereka adalah pengikut generasi Salaf dan yang dimaksud disini ialah mengikuti para Shahabat radhiyallaahu 'anhum jami'an dalam memahami nash al-Qur'an dan As-Sunnah sebab merekalah generasi terbaik ummat ini yang telah Allah berikan pujian kepada mereka dengan sebaik-baik manusia untuk menemani Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :
"Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyedia bagi mereka Surga-Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar."
(QS. At-Taubah 9 : 100)

Dari 'Abdullah bin Mas'ud radhiyallaahu 'anhu, ia berkata,

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda,
"Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini (yaitu masa para Shahabat), kemudian yang sesudahnya (tabi'in), kemudian yang sesudahnya."
(HR. Al-Bukhari, no. 2652, 3651, 6429, 6658, Muslim, no. 2533 [212], Ahmad, I/378, 417, 434, 438, 442, an-Nasaa-i, no. 5988, at-Tirmidzi, no. 3859, Ibnu Majah, no. 2362, dan Ibnu Hibbaan, no. 7178, 7183, 7184)

Dalam riwayat lain dari jalan Shahabat, Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu disebutkan,

"Sebaik-baik ummatku adalah generasi yang aku diutus kepada mereka (para Shahabat radhiyallaahu 'anhum)."
(HR. Muslim, no. 2534 [213])

Dari 'Imran bin Hushain radhiyallaahu 'anhu, ia berkata,

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda,
"Sebaik-baik ummat ini adalah generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka (para Shahabat), kemudian yang setelahnya."
(HR. Muslim, no. 2535 [215])

Diriwayatkan dari 'Aisyah radhiyallaahu 'anha, ia berkata,

"Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam.
Ia berkata,
'Siapakah manusia yang paling baik?'
Beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam menjawab,
'Generasi yang aku berada di tengah-tengahnya (para Shahabat), kemudian generasi yang kedua, kemudian generasi yang ketiga.'"
(HR. Muslim, no. 2536)

'Abdullah bin Mas'ud radhiyallaahu 'anhu berkata,

"Barangsiapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para Shahabat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling lurus ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan yang lurus."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, IV/126 - 127, Abu Dawud, no. 4607, at-Tirmidzi, no. 2676, Ibnu Majah, no. 42, ad-Darimi, I/44, al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, I/205, dan al-Hakim, I/95, Irwaa-ul Ghaliil, no. 2455
~Pentingnya Menuntut Ilmu Syar'i

No comments:

Post a Comment